login bằng tài khoản sau :

id: demo

pass: demo

- Hiện tại mỗi server free giới hạn 100 UID

- Mỗi UID chỉ được add 1 lần và thời hạn 1 ngày